Kategorie

Monografie
 • E. Kucharska, Wsparcie medyczne i społeczne w opiece paliatywnej, Kraków 2012 (w oczekiwaniu na druk),
 • E. Kucharska, Starzenie się społeczeństwa oraz instytucjonalne formy wsparcia seniorów, Kraków 2012,
 • E. Kucharska, Wartość trzypunktowego pomiaru densytometrycznego w ocenie osteodystrofii nerkowej u chorych leczonych powtarzanymi dializami. Ružomberok: EPOS. 2013. 80 s. ISBN 978-80-562-00032,
 • E. Kucharska Społeczny wymiar zdrowia Jubileusz 10-lecia Centrum Medycznego VADIMED , Kraków 2012,wyd. Scriptum. ISBN 978-83-60163-81-8, 72s,
 • E. Kucharska (red.), Zdrowie w pomocy społecznej, Kraków 2012,
 • T. W. Gierat, E. Kucharska, A. Grudziński (red), Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, Kraków 2012.
 • Kucharska E., Problematyka starzenia się i starości a instytucjonalne formy opieki nad osobami w podeszłym wieku STUDIUM SOCJOLOGICZNO - ETYCZNE, Kraków 2012, wyd. Salwator, ISBN 978-83-7580-314-3.

Książka pod redakcją
 • T. W. Gierat, E. Kucharska, A. Grudziński, „Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności”, Kraków 2012, wyd. Scriptum, ISBN 978-83-60163-78-8,
 • E. Kucharska, Zdrowie w pomocy społecznej, Kraków 2012, wyd. Scriptum, ISBN 978-83-60163-76-4,
 • Kucharska, E.- Nęcek, R. Metodyka pisania pracy naukowej. Kraków: Salwator. 2013. 40 s. ISBN  978-83-7580-349-5,
 • R. Nęcek, E. Kucharska, Od małżeństwa do społeczeństwa. Wybrane zagadnienia z nauki społecznej Kościoła, ISBN  978-83-7580-359-4, Kraków 2013, wyd. Salwator,
 • L'assistenza medica come espressione dell'amore per ilpros-simo nell'insegnamento di S. Annibale Maria Di Francia. In: Opzione preferenziale per i poveri – S. Annibale Maria di Francia. A cura di R. Nęcek e E. Kucharska. Roma 2014 s. 31-41. ISBN 978-88- 6788-023-2,
 • Wybrane aspekty opieki nad osobami starszymi z perspektywy opieki zdrowotnej i pracy socjalnej, Irena Kamanova, Ewa Kucharska. ISBN 978-80-263-0883-6, Tribun EU 2015,
 • R. Nęcek,  E. Kucharska, W. Misztal, Wychowanie-Komunikacja-Zdrowie. Charyzmat Felicjański, ISBN 978-83-64613-11-1 WYD. Jana Pawła II, Kraków 2015,
 • E. Kucharska, I. Kamanowa Senior-Gerontologia i praca socjalna, ISBN: 978-83-943596-0-7, wyd. Goodstudio, Kraków 2015.

Artykuły naukowe – publikacje zagraniczne
 • Kucharska, E. (2012). Profilaktyka osteoporozy jako wyzwanie asystenta seniora. Studia Scientifica Fakultatis Paedagogicae, (Universitas Catholica Ružomberok)
 • Kucharska, E. (2012). Marginalizacja seniorów ze względu na schorzenia geriatryczne. Aktualne dianie, perspektivy a vyvojove trendy. (Dolny Kubin)
 • Kucharska, E. (2012). Rodzaje wsparcia społecznego wobec osób starszych. Humanum, 9 (2).
 • Kucharska, E., Necek, R. (2012). Solidarity as Cristian Witness. For Example, Patients with Osteoporosis. I. VISEGRAD MEETING Social Services – Pillar of the European Society. (Nitra)
 • Kucharska, E., Nęcek, R (2013). Pomoc społeczna i płaszczyzny jej oddziaływania. X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou, s. 181. (Ružomberok)
 • Kucharska, E. (2013). Eutanazja – zabójstwem czy milosierdziem? Perpektywa kliniczna. Sborník z mezinárodní konference. Jihlavské zdravotnícke dny 2013, s. 369. (Jihlava)
 • Kucharska, E. (2013). Euthanasia – is it a murder or charity? Clinical perspective. E- Theologos, s. 87–97.
 • Kucharska, E. (2013). Solidarita s chorymi ako krest`anske svedectvo na priklade chorych s osteoporozou. Vysehradske stretnutie „Socialne służby ako pilier europskej spolocnosti, s. 480 - 491. (Nitra)
 • Kucharska, E. (2013). Marginalization of elderly with geriatric diseases. Aktuálne dianie, perspektívy a vývojové trendy v sociálnej, edukačnej a zdravotníckej práci s marginalizovanými skupinami. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie InteRRa 18, s.183-190. (Ružomberok)
 • Kucharska, E. (2013). Świadczenie usług socjalnych z perspektywy klienta. X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou, s. 172. ( Ružomberok)
 • Kucharska, E., Piotrowicz, K., Skalska, A., Kwater, A., Bhagavatula, S., Gasowski, J. (2014). Pharmacological Management of Hypertension in the Elderly Certitudes and Controversies. Curr Pharm Des, 20.
 • Kucharska, E. (2014). Der Kreuzstod Jesu under medizischen Gesichtpunkte. Theologisches, 7-8, s.361-369.
 • Kucharska, E., Henry, B. M., Paradowski, J., Kłosiński, M., Walocha, E., Dudkiewicz, Z., Golec, J., Tomaszewski, K. A. (2015). Cross cultural adaptation of the English version of the IOF-QLQ toPolish, to assess the health-related quality-of-life of patients after a distal radius fracture. Health and Quality of Life Outcomes, DOI 10.1186/s12955-015-0354-x.
 • Kucharska, E. (2015). The Role Social Worker in helping Hospice Patients and their Families. Disputationes Scientificae Universitatis Ruzomberok, 1, (Verbum).
 • Kucharska, E., Henry, B.M., Wrażeń, W., Hynnekleiv, L., Klosiński, M., Pękała, P. A., Golec, E. B., Tomaszewski, K. A., Pąchalska, M. (2016). Health -Related Quality – of life And Funcionality Outcomes in Short- Stem Versus Standard -Stem Total Hip Arthroplasty: An 18 Month Follow – Up Cohort Study. Med Sci Monit, 22 DOI 10.12659/MSM.900610.
 • Kucharska, E., Kłosiński, M., Hnery, B. M., Skinningsrud, B., Dudkiewicz, Z., Chrzanowski, R., Mikos, M., Głowacki, R., Pąchalska, M. (2017). Large prospective validation and cultural adaptation of the Polish version of the Swiss Spinal Stenosis Questionnaire for patients with lumbar spinal stenosis. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 24(4), s. 676-682.
 • Kucharska, E., Paradowska, D., Bereza, K., Sanna, B., Tomaszewska, I. M., Dudkiewicz, Z., Skotnicki, P., Bottomley, A., Tomaszewski, K. A. (2017). A prospective study to validate the Polish language version of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Colorectal Liver Metastases (QLQ-LMC21) module. European Journal of Oncology Nursing, 29, s. 148 – 154.
 • Kucharska, E., Sanna, B., Paradowska, D., Tomaszewska, I. M., Dudkiewicz, Z., Golec, J., Bottomley, A., Tomaszewski, K. A. (2017). A large scale prospective clinical and psychometric validation of the EORTC colorectal (QLQ- CR29) module in Polish patients with colorectal cancer. European Journal of Cancer Care. DOI: 10.1111/ecc.12713.
 • Kucharska, E., Henry, B. M., Kłosiński, M., Pąchalska, M. (2017). Impact of minimally invasive decompression surgery on the quality of life of patients with lumbar spinal stenosis : A 2 year follow-up study. Acta Neuropsychologica, 15(3), s. 229-239.

Artykuły naukowe – publikacje krajowe
 • Kucharska, E. (2000). Osteodystrofia nerkowa u chorych dializowanych w ocenie trzypunktowego pomiaru densytometrycznego. Przegląd Lekarski, 57/6, s. 34.
 • Kucharska, E., Nęcek, R. (2011). Polski model systemu ochrony zdrowia a wskazania nauki społecznej Kościoła. Przegląd Lekarski, 68/9, s. 645 - 651.
 • Kucharska, E., Nęcek, R. (2011). Transplantacja jako troska o życie i zdrowie bliźniego. Przegląd Lekarski, 68/12, s. 1208-1214.
 • Kucharska, E., Nęcek, R. (2012). Eutanazja – odniesienie do perspektywy klinicznej i etycznej. Praca socjalna, 1, s. 90-101.
 • Kucharska, E. (2012). Hospicjum jako instytucja wspierająca człowieka. Przegląd Lekarski, 69/5 s. 212 -216.
 • Kucharska, E. (2012). System opieki zdrowotnej wobec wieloproblemowości w pomocy społecznej. Przegląd Lekarski, 69/,9 s. 698-702.
 • Kucharska, E. (2012). Rodzaje wsparcia społecznego wobec osób starszych. Przegląd Lekarski69/12, s. 1309-1312.
 • Kucharska, E. (2012). Aborcja jako ważny problem współczesnych społeczeństw. Przegląd Lekarski, 69/11. s. 1235-1238.
 • Kucharska, E., Gąsowski, J., Zimmer-Zatora, E. (2012). Pomiary domowego ciśnienia tętniczego – miejsce w postępowaniu z chorym na nadciśnienie tętnicze?. Terapia, R XX nr 7-8, s. 6-9.
 • Kucharska, E. (2012). Rola pracownika socjalnego w profilaktyce zdrowia społecznego. Zdrowie w pomocy społecznej, s. 67. (Scriptum)
 • Kucharska, E., Nęcek, R. (2012). Eutanazja- odniesienie do perspektywy klinicznej. Praca Socjalna, s. 90.
 • Kucharska, E. (2013). Eutanazja - Zabójstwem czy Miłosierdziem? Perspektywa kliniczna. W trosce o życie społeczne, s. 305-318.
 • Kucharska, E. (2013). Eutanazja - Zabójstwem czy Miłosierdziem? Perspektywa kliniczna. Życie konsekrowane, s. 68-82. (Parabola)
 • Kucharska, E. (2013). Eutanazja - Zabójstwo czy Miłosierdzie?. Społeczeństwo, Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej kościoła, s. 57-68.
 • Kucharska, E. (2013). Nadciśnienie tętnicze u pacjentów w wieku podeszłym – od patofizjologii do racjonalnego leczenia. Przegląd Lekarski, 70/4 s. 215 – 217.
 • Kucharska, E. (2013). Cukrzyca typu drugiego – kryteria rozpoznawania, prewencja i cele terapeutyczne w świetle wyników badań i wytycznych American Diabetes Association. Przegląd Lekarski, 70/6 str. 404-406.
 • Kucharska, E. (2014). Miażdżyca tętnic – wybrane aspekty. Przegląd Lekarski, 71/7, s. 400-402.
 • Kucharska, E. (2015). Opieka paliatywna jako alternatywa dla eutanazji. Na kanwie eutanazji dzieci. Sztuka Leczenia, nr 1-2, s. 37-48.
 • Kucharska, E., Głowacki, R., Bereza, K., Gładysz, T., Wałocha, E., Golec, J., Tomaszewska, I. M. (2016). Validation of Polish version of the EORTC Head and Neck module (QLQ –H&N35). Przegląd Lekarski, 73/2, s. 67-71.
 • Kucharska, E., Zarychta, M., Henry, B. M., Parandowska, D., Walocha, E., Skotnicki, P., Tomaszewski, K. A. (2017). Factors influencing health-related quality-of-life in Polish colorectal cancer patients without liver metastases = Czynniki wpływające na jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia polskich pacjentów z rakiem jelita grubego bez przerzutów do wątroby. Przegląd lekarski, 74(12), s. 634-640.
 • Kucharska, E., Graves, M. J., Sanna, B., Pękała, P. A., Taterra, K., Witczak, K., Barczyński, M., Walocha, J. A., Tomaszewski, K. A. (2017). Anatomical variations of the inferior thyroid artery : a cadaveric examination = Warianty anatomiczne tętnicy tarczowej dolnej : badanie anatomiczne. Przegląd Lekarski, 74(12), s. 631-633.
 • Kucharska, E. (2017). Osteoporosis : a social problem in the elderly population. Horyzonty Wychowania, 16 (40), s. 37-57.
 • Kucharska, E., Budni, J., Volpato, G. (2017). Cognitive Functions and Neurotropic Factors Associated with Aging: A review. Horyzonty Wychowania, 16 (40), s. 59-71.

Referaty i wykłady gościnne
 • Wartość trzypunktowego pomiaru densytometrycznego w ocenie osteodystrofii nerkowej u pacjentów leczonych dializami. Na zaproszenie Towarzystwa Reumatologicznego. Kraków 1999.
 • Seronegatywne zapalenia stawów. Na zaproszenie Towarzystwa Reumatologicznego. Kraków 1999.
 • Bóle krzyża. Zespoły bólowo-korzeniowe. Na zaproszenie firmy „Sanofi”. Brzesko 2000.
 • Reaktywne zapalenia stawów u pacjentów leczonych przewlekle. Na zaproszenie Lekarskiego Towarzystwa Internistycznego i Reumatologicznego. Kraków 2001.
 • Współczesne metody diagnostyki i leczenia osteoporozy. Na zaproszenie Śląskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Katowice 2002.
 • Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej u pacjentów z zaburzoną funkcją nerek. Na zaproszenie Towarzystwa Nefrologicznego. Rzeszów 2002.
 • Współczesne metody leczenia osteoporozy – lek oryginalny a generyczny. Na zaproszenie firmy „Sandoz”. Kraków 2002.  
 • Niesterydowe leki zapalne – wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania. Na zaproszenie Towarzystwa Lekarskiego. Brzesko 2002.
 • Standardy postępowania – ból w rzs i choroby zwyrodnieniowej według APS. Na zaproszenie Towarzystwa Internistycznego. Tarnów 2003.
 • Powikłania ze strony przewodu pokarmowego po przewlekłym stosowaniu niesterydowych leków przeciwzapalnych. Na zaproszenie Grenenthal i Towarzystwa Lekarskiego. Tarnów 2003.  
 • Leczenie bólu w chorobie zwyrodnieniowej stawów według obowiązujących standardów. Na zaproszenie MSD. Rzeszów 2004.  
 • Zespoły nerwowo-mięśniowo-szkieletowe związane z chorobą nowotworową. Wykład dla reumatologów. Kraków 2005.
 • Postępowanie z pacjentem w przewlekłych bólach krzyża leczonych NLPZ – warsztaty reumatologiczne. Na zaproszenie Grenenthal. Kielce 2006 i 2007.
 • Reumatoidalne zapalenie stawów – współczesne metody leczenia rzs i rola bólu w ich przebiegu. Na zaproszenie szpitala w Brzesku. Brzesko 2006.
 • Cele standardów leczenia bólu i zapalenia w chorobach reumatycznych. Na zaproszenie formy „Sanofi”. Wisła 2006.
 • Osteoporoza i zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej u pacjentów ze schorzeniami reumatoidalnymi. Na zaproszenie firmy „Novartis”. Szczyrk 2007.
 • Choroby narządu ruchu. Na zaproszenie Towarzystwa Lekarskiego. Kraków 2007.
 • Osteoporoza. Postępowanie z pacjentem. Warsztaty osteoporotyczne. Na zaproszenie MSD i Towarzystw Lekarskich. Końskie 2008.  
 • Polska Fundacja Osteoporozy –  XVII Certyfikowany Kurs Doskonalący. Szczyrk 05.2008 r. Na zaproszenie firmy Roche.
 • XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w Warszawie  2008 r. Na zaproszenie firmy Roche.
 • Powikłania sercowo-naczyniowe w chorobach reumatycznych. Na zaproszenie firmy Roche. Kraków 2009 r.    
 • Najnowsze doniesienia naukowe na podstawie Kongresu Osteoporoza Szczyrk 2008 r. Na zaproszenie firmy Roche.
 • Zastosowanie światła typu Piller. Na zaproszenie Towarzystwa Światłolecznictwa. Katowice 2010.
 • Wykład po Kongresie EULAR w Rzymie. Kraków czerwiec 2010 r. Na zaproszenie firmy Roche.
 • Zastosowanie światła typu Piller. Na zaproszenie Towarzystwa Światłolecznictwa. Katowice 2011.
 • Wykład po Kongresie EULAR w Londynie. Kraków 2011 r. Na zaproszenie firmy Roche.
 • Definicja opieki długoterminowej i stan opieki długoterminowej w Polsce. Na zaproszenie ks. Dr hab. Norberta Pikuły. Kalisz 2011.
 • Diagnostyka prenatalna, nowe możliwości diagnostyki i terapii. Wykład dla lekarzy Centrum Medycznego „Vadimed” i NZOZ „Krakmed”. Kraków 2011.
 • Wyzwania wobec starzenia się starości – nauka i praktyka. Na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Wyższa Szkoła Humanitas. Sosnowiec, 12 października 2011.  
 • Diagnostyka i terapia osteoporozy – zalecenia 2011. Na zaproszenie Towarzystwa Ortopedycznego. Kraków 2011.
 • IV Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy Kraków 2011 r. Na zaproszenie firmy Roche.
 • Definicja opieki długoterminowej i stan opieki długoterminowej w Polsce. Na zaproszenie dr hab. Jerzego Gąsowskiego. Kraków, maj 2012.
 • Profilaktyka osteoporozy jako wyzwanie dla asystenta seniora. Rozemberok, czerwiec 2012.
 • Edukacja dla bezpieczeństwa. Katowice. 27.-29.04.2003
 • Przygotowanie kadr i Służ do udzielania pomocy przedmedycznej w aglomeracjach wielkomiejskich w ramach szytemu Pomocy Społecznej i Obrony Cywilnej Kraju.  Katowice. 11.-12.06.20003
 • Powikłania sercowo-naczyniowe w chorobach reumatycznych. Kraków. 7.03.2009.
 • Opieka hospicyjna w Polsce. Kraków. 9.11.2011.
 • Rola medycyny w poprawie jakości życia osób starszych. Kraków. 3.03.2012.
 • Standardy w reumatologii 2012. Warszawa: 18.05.2012
 • Usługi społeczne jako forma pomocy dla osób starszych. Dabrowa Górnicza:  29.-30.05.2012
 • Prawidłowe starzenie jako czynnik pogodnej starości. Kalisz. 14.02.2012
 • Społeczny wymiar zdrowia Kraków. 2012.
 • Praca socjalna z rodziną dysfunkcyjną. Kraków. 3.06.2013.

Wykłady monograficzne dla doktorantów w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Definicja opieki długoterminowej i stan opieki długoterminowej w Polsce – 011/2012.

Wykłady zagraniczne
 • 20-24.09.2000 r. Osteocollege MSD 2000. Toronto Kanada. 08-15.11.2001 r. Global Medical Conference. American College of Rheumatology. Annual Scientific Meeting. Indianapolis, San Francisco. USA.
 • 12-15.06.2002 r. Annual European Congress of Rheumatology „EULAR 2002”. Sztokholm. Szwecja.
 • 18-21.06.2003 r. Annual European Congress of Rheumatology “EULAR 2003”. Lizbona. Portugalia.
 • 5.12.2003. International Congress Course in Rheumatology – arthritis rheumatoidae. Praga. Czechy.
 • 09-12.06.2004 r. Annual European Congress of Rheumatology “EULAR 2004”. Berlin. Niemcy.  
 • 08-11.06.2005 r. Annual European Congress of Rheumatology “EULAR 2005”. Wiedeń. Austria.  
 • 21-24.06.  Annual European Congress of Rheumatology “EULAR 2006”. Amsterdam. Holandia.
 • 13-16.06.2007 r. Annual European Congress of Rheumatology “EULAR 2007”. Barcelona. Hiszpznia.
 • 11-14.06.2008 r. Annual European Congress of Rheumatology “EULAR 2008”. Paryż. Francja
 • 9-12.09.2009. Congress of the European Federation of Iasp Chapters (EFIC). Lizbona. Portugalia.
 • 16-19.06.2010 r. Annual European Congress of Rheumatology “EULAR 2010”. Rzym. Włochy.
 • 25-28.05.2011 r. Annual European Congress of Rheumatology „EULAR 2011”. London.
 • 28.01.2012 r. Universidade De Brasilia Instituto De Letras – zaproszenie profesora Henryka Siewierskiego do wygłoszenia wykładu – wykład wygłoszony.
 • 06-09.06.2012 r. Annual European Congress of Rheumatology „EULAR 2012”. Berlin.
 • 01-03.09.2012 r. 9th Central European Congress of Rheumatology and 3rd Annual Meeting of Polish Rheumatologists
 • 16-17.9.2011 Sestra v zariadení sociálnych služieb v Poľskej republike. VIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb. Ružomberok:  
 • 12.06.2012 Profilaktyka w osteoporozie. Medzinárodná vedecká konferencia Interdisciplinárnna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci. Ružomberok  
 • 5-6.10.2012 Interdisciplinárny tím pri práci so seniormi.  IX. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb. Nové Zámky  
 • 29-30.11.2012 Aktuálne dianie, perspektívy a vývojové trendy v sociálnej, ekukačnej a zdavotníckej práci s marginalizovanými skupinami. Ružomberok  
 • 2013. 18.4.2013 Eutanázia – vražda alebo milosrdenstvo? Klinické hľadisko. Medzinárodná konferencia: Jihlavské zdravotnícke dny  
 • 25-26.04.2013 Solidarity as Christian Witness. For Example. Patients with Osteoporosis.  Medzinárodná konferencia I. Vyšehradské stretnutie. Nitra.  
 • 21.01.2013 „Eutanazja – zabójstwem, czy miłosierdziem? Perspektywa kliniczna“ w ramach sympozjum Święty Józef Sebastian Pelczar – miłosierny Samarytanin. R
 • 29.01.2013 r. „Doencas de Circulacao e Inplantodontia – Instituto Cearense de Especialidades Odontologicas Fortaleza - Ceara Brazylia  
 • 18.-19.05.2013 Edukacja czlowieka w podeszlym wieku. Institút meziodborových studií  Brno. Medzinárodná konferencia „Pedagogika społeczna w kontekście etapów źycia czlowieka.
 • 28-29.06.2013.  Poskytovanie sociálnej služby z pohľadu klienta. Sociálna pomoc a možnosti jej využitia. X. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou. Ružomberok.  


Recenzje
 • Valancová,A. Duchovné potreby a možnosti riešenia problému duchovnej tiesne. In: X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich V zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou. Ružomberok.2013. ISBN 978-80-89542-30-7, s.282.
 • Jagielska,K. Aktywizacja społeczna seniorów w polsce. In: X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich V zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou. Ružomberok.2013. ISBN 978-80-89542-30-7, s.134.
 • Nęcek, R.. Mobbing w bialych rekawiczkach. Kraków: Salwator.2012. ISBN 978-83-7580-261-0.  In:  Zycie  konsekrowane. Warszawa Palabra. 2013. ISSN 1231-059X,  s. 118-119.
 • Krzywda, A., Krzywda, A. Opiekun osoby w podeszłym wieku, przewlekle chorej lub niedołężnej. In: Sosnowieckie Studia Teologiczne. T. XI. Kraków-Sosnowiec. 2013. ISSN 1235-4897, s. 395-396.
 • Nęcek, R. Przyjaźń. In: Życie Konsekrowane. Rok. 2013. Nr 102. C. 4. ISSN 1231-059X, s. 108.

Hasła słownikowe
 • E. Kucharska, Drama, w: Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, T.W. Gierat, E. Kucharska, A. Grudziński (red.), Kraków 2012, s. 353.
 • E. Kucharska, Komunikacja interpersonalna, w: Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, T.W. Gierat, E. Kucharska, A. Grudziński (red.), Kraków 2012, s.  356.
 • E. Kucharska, Ognisko wychowawcze, w: Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, T.W. Gierat, E. Kucharska, A. Grudziński (red.), Kraków 2012, s. 362.
 • E. Kucharska, Warsztaty terapii zajęciowej, w: Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, T.W. Gierat, E. Kucharska, A. Grudziński (red.), Kraków 2012, s. 387.
 • E. Kucharska, Wioski dziecięce, Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, T.W. Gierat, E. Kucharska, A. Grudziński (red.), Kraków 2012, s. 389.

Artykuły opublikowane w roku 2014
 • Pharmacological Management of Hypertension in the Elderly Certitudes and Controversies. Piotrowicz K, Kucharska E, Skalska A, Kwater A, Bhagavatula S, Gasowski J .  Curr Pharm Des. 2014 Mar 16
 • Der Kreuzestod Jesu under medizischen Gesichtspunkte. Teologisches 7-8. 2014.
 • E. Kucharska, Miażdżyca tętnic – wybrane aspekty. „Przegląd Lekarski” 2014/71/7 str. 400 -402.

Artykuły naukowe

 • Pomoc medyczna jako wyraz miłości bliźniego w nauczaniu św. Annibale Maria Di Francia
 • Marginalizacja osób starszych z chorobami układu kostno-stawowego

 

 

 

Materiały z konferencji

 • Ostreoporoza
 • Inne

Kontakt

Specjalistyczny Gabinet Reumatologiczno-Internistyczny

 

ul. Na Grządkach 14

30-421 Kraków

12 267 02 32